Leadership Team
Dwarka Sec 22


Mr. Ritesh Sharma

Mr. Ritesh Sharma

Principal